web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Co bude řešit Etická komise?

Etická komise při Ministerstvu dopravy zveřejnila přehled činností, kterými se bude zabývat.

V návaznosti na oficiální ustavení Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel („Etická komise“) z dubna 2020 bylo zveřejněno detailnější rozvržení činností, kterým se budou jednotliví členové v rámci čtyř pracovních skupin věnovat.

Komise se při své činnosti bude opírat o dokument High level Expert Group on Artifical Intelligence s názvem „Ethics Guidelines for Trustworthy Artifical Inteligence“, který identifikuje tři základní pilíře pro důvěryhodnou umělou inteligenci: právo, etiku a informatiku. K nim je připojen pilíř čtvrtý, analyzující sociální důsledky autonomní dopravy, a to včetně otázek spravedlivé distribuce benefitů s touto dopravou spojených či férového rozložení jejich negativních důsledků ve společnosti.

Pracovní skupina pod vedením doktora Hříbka se bude zabývat Mikro- a makroetickou analýzou problémů spojených s vývojem a používáním autonomních vozidel. Jde například o etickou analýzu problému nevyhnutelné srážky s dalšími účastníky provozu. Skupina docenta Doležala bude řešit teoreticko-právní analýzy „de lege ferenda“ problémů spojených s vývojem a provozem autonomních vozidel. Provede tak například analýzu stávajících dokumentů, právní komparastiku zahraničních předpisů a zákonů či bude řešit analýzu pojmu odpovědnosti za provoz autonomních vozidel. Na sociální důsledky autonomní dopravy se zaměří skupina doktora Hvoreckého, která tak bude řešit například také distribuci negativních důsledků autonomní dopravy a jejich zmírňování. Poslední, čtvrtá pracovní skupina profesora Wiedermanna bude řešit informatické a technické aspekty autonomní dopravy, tedy například robustnost použitých systémů nebo jejich transparentnost.

Do konce roku 2020 Etická komise zpracuje doporučení a návrhy opatření, která povedou k bezproblémové implementaci autonomních vozidel do běžného provozu. V plánu je také seminář, na kterém by širší odborná veřejnost měla možnost detailního seznámení se závěry Komise. Odborné závěry komise nebudou postihovat pouze oblast silniční dopravy, ale také další druhy dopravy, čímž budou Ministerstvem dopravy (ale i dalšími subjekty) využitelné v širším kontextu.