web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Program DOPRAVA 2020+ pokračuje: byla spuštěna druhá veřejná soutěž

Nyní již můžete přihlásit své projekty.

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 8. dubna 2020 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ („Program DOPRAVA 2020+“).
Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů, zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí, zejména pak pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnotícího procesu. Maximální výše podpory na projekt je 50 milionů Kč při maximálně 80% intenzitě podpory.
 
Soutěžní lhůta začala 9. dubna a končí dnem 10. června 2020. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na stránkách Technologické agentury ČR. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA.
Do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník) nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku (u subjektů, které mají tuto povinnost za období let 2016, 2017, 2018) či splňují definici podniku v obtížích.
Vyhlášení programu proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Aplikační garance Ministerstva dopravy
V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 20. května 2020. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS, NmetC. 
Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství Formulář pro druh výsledku NmetS, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán.