web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Projekty první veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ mají zelenou

S úspěšnými projekty první fáze byly uzavřeny smlouvy.

Projekty, vybrané v rámci prvního kola veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ („Program DOPRAVA 2020+“), mohou být na základě nově uzavřených smluv s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) aktivovány. Celkem bylo do prvního kola veřejné soutěže, vyhlášené 12. června 2019, podáno 141 návrhů projektů. Z nich 126 návrhů postoupilo do hodnocení a u 48 návrhů bylo rozhodnuto o udělení podpory. Až na jednu výjimku proběhlo následné uzavření smluv se všemi subjekty, podpořených projektů je 47.

Všechny úspěšné projekty, týkající se automatizace dopravy (ať už v oblasti družicových (polohových) technologií, rozvoje inteligentních dopravních systémů, digitalizace či vývoje software), zde v budoucnu podrobněji představíme.

Druhé kolo již běží

Technologická agentura ČR společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 8. dubna 2020 druhou veřejnou soutěž Programu DOPRAVA 2020+. Hlavním cílem programu je opět rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, který akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů, zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí, zejména pak pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnotícího procesu. Maximální výše podpory na projekt je 50 milionů Kč při maximálně 80% intenzitě podpory.

Soutěžní lhůta začala 9. dubna a končí dnem 10. června 2020. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na stránkách Technologické agentury ČR (https://www.tacr.cz/program/program-doprava-2020/). Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA.

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství https://www.tacr.cz/dokumenty/zadost-o-aplikacni-garanci-md-cr) na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 20. května 2020. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS, NmetC.

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství Formulář pro druh výsledku NmetS (https://www.tacr.cz/dokumenty/formular-pro-druh-vysledku-nmets-4), ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán.