web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Vize rozvoje autonomní mobility

Vize rozvoje autonomní mobility definuje základní pojmy v oblasti autonomní mobility, v obecné rovině informuje o přínosech a úskalích zavádění autonomní dopravy či například popisuje jednotlivé stupně automatizace silničních vozidel. Zároveň již nastiňuje konkrétní témata, která bude nezbytné řešit. Zabývá se tak problematikou rozvoje a zavádění nové techniky a technologií, úpravou stávající dopravní i komunikační infrastruktury či vznáší základní požadavky na spolehlivost a bezpečnost provozu autonomních vozidel. Pro celistvost a zasazení do širšího rámce je část materiálu věnována popisu aktuálního vývoje oblasti autonomní mobility v Evropě a ve světě. Vize rozvoje autonomní mobility v sobě taktéž obsahuje prioritní kroky pro další úspěšný rozvoj autonomní mobility v delším časovém horizontu: Mimo vytvoření Akčního plánu autonomního řízení se zabývá podporou testování autonomních vozidel a jejich postupným nasazením do silničního provozu, přichází s myšlenkou na zpracování studie proveditelnosti k vybudování testovacího polygonu pro vývoj těchto vozidel či zmiňuje nutnost posílení výzkumu a vývoje včetně prohloubení přeshraniční spolupráce v této oblasti.