web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel
Akronym:
Hlavní účastník:
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Doba řešení:
01. 12. 2018 - 31. 05. 2022
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je provést komplexní systémovou analýzu odpovědnostních vztahů vznikajících při provozu autonomních vozidel a navrhnout doporučení. Analýza zohlední evropskou a českou legislativu včetně judikatury, inspiruje se americkou legislativou a zohlední jednotlivé stupně autonomie řízení. Obsah doporučení: 1. doporučení pro plnění prevenční povinnosti výrobci v oblasti odpovědnosti za výrobek, za software a za dodaná data; 2. model smluvní úpravy odpovědnostních vztahů mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na provozu autonomních vozidel a zajišťování infrastruktury pro jejich provoz; 3. doporučení úpravy stávající legislativy v souvislosti s evropskými legislativními aktivitami; 4. doporučení pro nakládání s údaji při řešení škodných událostí pro účely pojištění.
Klíčová slova:
autonomní vozidla, pojištění, odpovědnost, ochrana soukromí, náležitá péče
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
  • Veřejná soutěž: ETA 2 (STA02018TL020)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 3 754 tis. Kč
Odkaz na projekt: