web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Právní ochrana databází dopravních dat v systémech autonomního řízení
Akronym:
Hlavní účastník:
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Doba řešení:
01. 07. 2021 - 30. 06. 2023
Cíl projektu:
Cílem tohoto projektu je analyzovat data, která jsou (resp. se očekává, že v budoucnu budou) v rámci systémů autonomního řízení zpracovávána a uchovávána v databázích, a to jak z pohledu položky, tak rozsahu a informačního charakteru. Následně bude provedeno zhodnocení, jaká právní ochrana je, resp. měla být takovým databázím poskytována. Na základě výsledků provedených analýz bude navržen metodický postup, jak uchovávaná data hodnotit a kategorizovat již ve fázi návrhu komponent systémů autonomního řízení a následné doporučení nastavení odpovídajícího právního rámce zajišťujícího jejich právně konformní užití a poskytování třetím stranám, s ohledem na platnou právní úpravu této oblasti (např. autorský zákon, DSM směrnice atp.), včetně případných chystaných právních předpisů a judikatury.
Klíčová slova:
ochrana osobních údajů, databáze, právní ochrana, ITS, C-ITS, autonomní systémy
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
  • Veřejná soutěž: ÉTA 5 (STA02020TL050)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 7 515 tis. Kč
Odkaz na projekt: