web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Draft závěrů Etické komise za rok 2020

Etická komise zveřejnila pracovní verzi závěrů prvního roku své činnosti a obrací se s ní na odbornou veřejnost.

Pozn. 30.11.20: Děkujeme za zpětnou vazbu, práce na dokumentu pokročily do další fáze.

Činnost Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR pokračuje i přes problémy s pandemií dle domluveného harmonogramu. Nyní je hotov draft Doporučení Etické komise, který vznikl během prvního roku její činnosti, a který je nyní odborné veřejnosti představen v rámci diskuze k připomínkování. Je zde proto prostor pro zpětnou vazbu v podobě komentářů či doporučení a to prostřednictvím speciálního formuláře, po jehož vyplnění se podněty odešlou přímo Etické komisi. Ta se jimi následně bude zabývat a do konce roku 2020 zpracuje finální verzi doporučení a návrhů opatření, která přispějí k bezproblémovému zařazení autonomních vozidel do běžného provozu v České republice.

Je plánováno, že Etická komise bude pokračovat ve své činnosti i v následujícím roce. Ve formuláři se můžete vyjádřit i k plánovaným výstupům druhého roku činnosti, kdy okruh témat bude rozšířen záběr na další typy autonomní dopravy, od dopravy letecké přes železniční až po vnitrozemskou a námořní vodní dopravu. Mezi hlavní témata bude patřit Eticko-právní analýza současného právního řádu ČR navazující na předchozí obecné závěry a příprava doporučení pro možné legislativní změny, včetně vytyčení podmínek korektního legislativního rámce určujícího odpovědnost za nehody způsobené autonomní dopravou a jejich kompenzace. Dále bude řešen vztah specifického českého urbanismu a autonomních vozidel či eticko-ekonomická analýza alokace finančních prostředků. Mimo hlavní závěrečné zprávy budou výstupem projektu také manuály "Etického minima" a "Informovaného souhlasu“.