web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Etická doporučení pro provoz propojených a autonomních vozidel

Zpráva z prvního roku činnosti Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel obsahuje soubor 21 doporučení.

Etická komise k autonomní mobilitě Ministerstva dopravy uzavřela první fázi své činnosti, když připravila sadu doporučení pro fungování samořízených vozidel a další vývoj v této oblasti. Experti z technických i humanitních oborů ve svých závěrech stanovili principy přechodu k autonomní dopravě, který musí být především bezpečný, postupný a odpovědný, a definovala jeho přínosy i možná rizika. Připravila celkem 21 doporučení z oblasti etiky, práva, umělé inteligence a technologií, které zachycují aktuální poznání v této oblasti. Považuje za klíčové věnovat se dále otázkám soukromí a nakládání s daty i jejich zabezpečení, právním a etickým otázkám týkajícím se bezpečnosti či ochrany životů a zdraví nebo posilování důvěry v technologie a seznamování se s nimi. Taktéž bude třeba se dále zaměřit na legislativu potřebnou pro provoz. Kompletní zpráva je ke stažení na stránkách Ministerstva dopravy.

Zpráva Etické komise obsahuje obecná doporučení k mikroetickým (např. regulace jednání autonomních vozidel) a makroetickým (např. sociální důsledky provozu autonomních vozidel a problém spravedlnosti distribuce benefitů) aspektům či rady v konkrétních oblastech se zaměřením na etiku, právo a technologie (viz výše). Pro jejich tvorbu bylo určující vnímat zásady bezpečnosti, dostupnosti a důvěryhodnosti a autonomní mobilitu zasadit do kontextu stávajícího systému dopravy.  Doporučení jsou adresována konkrétním subjektům – státní správě, vývojářům a výrobcům autonomních vozidel či jejich uživatelům, a obsahují návrhy opatření, která přispějí k férovému, eticky korektnímu provozu samořízených vozidel a spravedlivému sdílení všech výhod, které autonomní mobilita nabízí. Cílem je podpořit i další diskuzi nad celým tématem, kdy s rozvojem technologií bude nezbytné i konkrétní oblasti dále zkoumat a případně doporučení doplnit či upravit. 

Etická komise pokračuje ve své činnosti, mezi hlavní témata bude patřit vztah specifického českého urbanismu a autonomních vozidel či eticko-ekonomická analýza alokace finančních prostředků. Mimo hlavní závěrečné zprávy budou výstupem projektu také manuály "Etického minima" a "Informovaného souhlasu“.