web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Autonomní mobilita ve druhé výzvě programu DOPRAVA 2020+

Úspěšné projekty druhé veřejné souteže v rámci programu DOPRAVA 2020+ se již rozbíhají. Zaměřili jsme se proto na zajímavé projekty z autonomní mobility.

Výsledky druhé veřejné soutěže programu Doprava 2020+, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR společně s Ministerstvem dopravy ČR, jsme podrobněji prezentovali již v prosinci  minulého roku. Jen ve zkratce proto uveďme, že hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsoby, které budou reflektovat společenské potřeby, které akcelerují technologický a znalostní rozvoj ČR a napomohou tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Maximální výše podpory na projekt byla 50 milionů Kč při maximálně 80% intenzitě podpory. Po dokončení formálních úkonů se právě nyní začíná rozbíhat realizace celkem 32 úspěšných návrhů projektů. Je proto ten správný čas na seznámení se s nejzajímavějšími projekty, které svým zaměřením napomáhají k řešení tématu autonomní mobility v České republice. Ještě než se pustíme do jejich představování, připomeňme, že třetí veřejná soutěž programu Doprava 2020+ bude vyhlášena už v půlce dubna. Samozřejmě o ní opět budeme informovat také na stránkách autonomně.cz.

Co jednotlivé projekty konkrétně řeší a kdy se můžeme těšit na konečné výsledky? Zde je jejich přehled:


Projekt Laserového senzoru pro autonomní jízdu nákladních vozů

V rámci projektu bude vyvinut inovativní laserový senzor ScaLa NFL pro autonomní jízdu nákladních vozů. Výzkum, vývoj a testování bude zahrnovat nejen oblasti laserové optiky,  strojového učení, zpracování signálu či samotného mechanického návrhu, ale zároveň je v plánu vyvinout čtyři funkce pro autonomní jízdu. Půjde o autonomní jízdu v dopravní zácpě, automatický bezpečný rozjezd nákladního vozu, funkci bezpečné změny jízdního pruhu a funkci bezpečného odbočení. Tyto funkce budou využívat nejenom data z nového senzoru ScaLa NFL, ale i z dalších senzorů, jako je kamera či radar. Hlavním příjemcem podpory je společnost VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., projekt končí v prosinci 2023.

Dopravní digitální dvojče Evropská

Projekt se zaměřuje na efektivnější využití multimodálních informací o dopravě pro potřeby ověřování alternativních scénářů a nových technologií. Bude vytvořen digitální model reálného dopravního prostředí, využívající aktuální dopravní data. Vznikne také nový soubor metod a algoritmů pro automatizované předzpracování a fúzi měřených dopravních a IoT dat a budou stanoveny nové postupy pro průběžnou kalibraci simulačních modelů. Výsledek bude demonstrován na příkladu Evropské ulice v Praze. Vzniklý simulačně-modelovací rámec bude základem pro budoucí rozvoj nových služeb a algoritmů. Zákazník, tedy města či městské technologické společnosti, budou moci ještě před vlastní implementací nových služeb zjistit jejich dopad na parametry dopravního proudu či na životní prostředí. Hlavním příjemcem podpory je České vysoké učení technické v Praze, projekt končí v květnu 2024.

Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě

S rozšiřováním systémů závislých na globálním navigačním satelitním systému (GNSS) je nutná i detekce a lokalizace jeho případného rušení. Projekt se proto zaměřuje na oblast automatizace bezpečnostních prvků v silniční dopravě a dopravní infrastruktury pracující s GNSS, a to v podobě výzkumu a vývoje systému detektoru rušení GNSS signálů. Taktéž mýtný systém je založen na správné funkci GNSS přijímače umístěného ve vozidle, při záměrném rušení GNSS signálu systém přestává řádně fungovat a vede k nesprávnému výběru mýta či ztrátě informace o pohybu vozidla. Projekt si klade za cíl jednoznačně tyto případy detekovat/identifikovat a poskytnout relevantní data výkonným složkám. Hlavním příjemcem podpory je České vysoké učení technické v Praze, projekt končí v prosinci 2024.

Virtual Convoy - komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X

Systém „Virtual Convoy“ bude kooperativní distribuovaný systém pro end-to-end testování komunikace vozidel s ostatními vozidly i okolním prostředím, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí. Hlavními cíli projektu je rozšířit aktuální systém testování o funkce testování komunikace kooperativních informačních dopravních systémů C-ITS (CAR2CAR, CAR2X atd.) a implementovat automatizaci testování komunikace C-ITS do automatizovaného procesu. Tím bude zvýšena rychlost, efektivita i spolehlivost testů. Nové funkce a vlastnosti testovacího zařízení umožní realizovat testy dle různých testovacích scénářů a oblastí. Hlavním příjemcem podpory je Entry Engineering s.r.o., projekt končí v prosinci 2023.

Ochrana neosobních dat a databází v autonomních systémech

Cílem projektu je identifikovat rozsah neosobních dat, která jsou či v budoucnu mohou být v systémech autonomního řízení zpracovávána, a vytvořit jejich klasifikaci při zohlednění míry rizika zásahu do soukromí, např. zneužitím takových dat k identifikaci uživatele. Současně je cílem vytvoření a ověření postupů pro vývojáře a provozovatele ITS a autonomního řízení, aby neosobní data mohli efektivně určit, zařadit a zajistit soulad jejich zpracování s platným právem přijetím přiměřených opatření technické, procesní a organizační povahy. Klíčem je správně vyhodnotit rizika spojená s jejich zpracováním. Na základě identifikovaných nedostatků právní úpravy budou navrženy regulatorní změny tak, aby tyto systémy byly již od počátku budovány a provozovány v režimu „privacy by default“. Hlavním příjemcem podpory je České vysoké učení technické v Praze, projekt končí v prosinci 2022.