web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Program DOPRAVA 2030 (2020+)

Program Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030 (dále jen „Program“) navazuje na úspěšný program DOPRAVA 2020+. Tento navazující program byl schválen usnesením vlády ze dne 7. září 2022, poskytovatelem a realizátorem navazujícího programu je opět Technologická agentura ČR.

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2023 – 31. 12. 2030 (8 let). Program je zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v roce 2023, se zahájením poskytování podpory od roku 2024. Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v letech 2024, 2025 a 2026. Celkem budou tedy vyhlášeny 4 veřejné soutěže se zahajováním poskytované podpory v letech 2024, 2025, 2026, a 2027. Předpokládaná délka řešení projektů v Programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

Program je zaměřen na oblasti vymezené Národní RIS 3 strategií a Dopravní koncepcí VaVaI. Zaměření vychází z těchto dokumentů s ohledem na potřebu navázání programů účelové podpory na Národní RIS 3 strategii a jí stanovené horizontální a tematické priority. V rámci tematické oblasti Doprava pro 21. století jsou definovány dvě domény specializace – Ekologická doprava a Technologicky vyspělá a bezpečná doprava. Obě priority se propisují do odvětví „Automotive, letectví a kosmonautika, železniční a kolejová vozidla“ a výsledky v rámci těchto dvou domén jsou dosahovány s uplatněním řady klíčových technologií.

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akcelerovat technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. Specifickými cíli jsou:

1. Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
2. Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
3. Nízkoemisní a ekologická doprava
 
Podrobnější informace naleznete v kompletním znění programu

Přesné znění dřívějšího programu DOPRAVA 2020+ naleznete na stránkách Technologické agentury ČR

AKTIVITA PROJEKTU: Vláda schválila Plán autonomní mobility a podporuje další rozvoj a inovace

Nový strategický materiál Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem do roku 2030.

AKTIVITA PROJEKTU: Výsledky 4. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Po vyhodnocení všech návrhů projektů, podaných do čtvrté veřejné soutěže, bylo rozhodnuto o podpoře 36 nejlepších projektů. 

AKTIVITA PROJEKTU: Program DOPRAVA 2020+: 4. veřejná soutěž nabídne alokaci 495 mil. Kč

TA ČR společně s Ministerstvem dopravy vyhlásil čtvrtou veřejnou soutěž v rámci programu DOPRAVA 2020+, hlásit se můžete do 1. června.

AKTIVITA PROJEKTU: Výsledky 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Realizace v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+ čeká na téměř čtyři desítky úspěšných návrhů projektů.

AKTIVITA PROJEKTU: Program Doprava 2020+: analýza prvních dvou veřejných soutěží

Statistická analýza prvních dvou veřejných soutěží Programu DOPRAVA 2020+ přináší zajímavé shrnutí nejdůležitějších parametrů včetně typu očekávaných výsledků nebo průměrné podpory na projekt.

AKTIVITA PROJEKTU: Program DOPRAVA 2020+: Podmínky třetí soutěže splnilo 191 návrhů projektů

Přihlašování do třetí veřejné soutěže Programu Doprava 2020+ bylo oficiálně ukončeno a vyhodnoceno, vysoký zájem účastníků o zapojení do soutěže trvá.

AKTIVITA PROJEKTU: Pokyny pro žadatele AG ve 3.VES Doprava 2020+

Podrobné pokyny pro účastníky programu DOPRAVA 2020+, žádající Ministerstvo dopravy o aplikační garanci pro svůj projekt.

AKTIVITA PROJEKTU: Třetí veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+ vyhlášena

Technologická agentura ČR společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v rámci Programu DOPRAVA 2020+

AKTIVITA PROJEKTU: Autonomní mobilita ve druhé výzvě programu DOPRAVA 2020+

Úspěšné projekty druhé veřejné souteže v rámci programu DOPRAVA 2020+ se již rozbíhají. Zaměřili jsme se proto na zajímavé projekty z autonomní mobility.

AKTIVITA PROJEKTU: 3. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+ nabídne alokaci až 850 milionů korun

Již za měsíc odstartuje další, v pořadí třetí veřejná soutěž v rámci programu Doprava 2020+.

AKTIVITA PROJEKTU: Výsledky 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Které projekty uspěly ve druhé veřejné soutěži programu na podporu aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+?

AKTIVITA PROJEKTU: Program DOPRAVA 2020+: Podmínky druhé soutěže splnilo 215 projektů.

Přihlašování do druhé veřejné soutěže bylo oficiálně ukončeno a vyhodnoceno.

AKTIVITA PROJEKTU: Projekty první veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ mají zelenou

S úspěšnými projekty první fáze byly uzavřeny smlouvy.