web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Program DOPRAVA 2020+

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+ je zaměřen na oblasti vymezené NP VaVaI, která stanovuje šest specifických cílů představujících hlavní témata dopravního výzkumu, vývoje a inovací. Těmito tématy jsou udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě. Program chápe dopravu v jejím širším slova smyslu jako souhrn jejích čtyř prvků, tzn. 1. dopravní infrastrukturu, 2. dopravní prostředky, 3. uživatele dopravy a 4. vlastní řízení dopravního provozu nebo přepravního procesu (produkt dopravy).

Poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky, doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2026 (7 let). Program byl zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) v roce 2019, se zahájením poskytování podpory od roku 2020. Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží každý rok až do roku 2022. Celkem budou tedy vyhlášeny čtyři veřejné soutěže. Předpokládaná délka řešení projektů v Programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

Přesné znění programu a další podrobnosti naleznete na stránkách Technologické agentury ČR

AKTIVITA PROJEKTU: Program DOPRAVA 2020+: Podmínky druhé soutěže splnilo 215 projektů.

Přihlašování do druhé veřejné soutěže bylo oficiálně ukončeno a vyhodnoceno.

AKTIVITA PROJEKTU: Projekty první veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ mají zelenou

S úspěšnými projekty první fáze byly uzavřeny smlouvy.