web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Program Doprava 2020+: analýza prvních dvou veřejných soutěží

Statistická analýza prvních dvou veřejných soutěží Programu DOPRAVA 2020+ přináší zajímavé shrnutí nejdůležitějších parametrů včetně typu očekávaných výsledků nebo průměrné podpory na projekt.

Technologická agentura České republiky (dále jen „TAČR“) zveřejnila statistické zhodnocení prvních dvou veřejných soutěží programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+. Jde o velmi zajímavou analýzu, ze které zde přinášíme základní výtah - kompletní analýza je k dispozici na stránkách Technologické agentury České republiky.

Do prvních dvou veřejných soutěží programu DOPRAVA 2020+ bylo podáno celkem 368 návrhů projektů, z nichž podpořeno bylo 79. To představuje celkovou míru úspěšnosti 22 %. V porovnání s 1. VS (141 podaných návrhů projektů) bylo do 2. VS podáno 1,6krát více návrhů projektů (227). Projektům podpořeným v prvních dvou veřejných soutěžích byla přiznána podpora ve výši 861 mil. Kč, což představuje 44 % z celkového rozpočtu programu. Průměrná podpora na jeden projekt byla v 1. VS 9,8 mil. Kč, ve 2. VS pak 12,6 mil. Kč.

V nabídce výzkumných programů, dostupných v ČR, je program DOPRAVA 2020+ svým zaměřením nenahraditelný, což dokládá i fakt, že značná část výsledků je přímo aplikovatelná a využitelná v praxi – necelá čtvrtina výsledků (23,1 %) je prototyp či funkční vzorek nějakého zařízení, téměř pětina (18,2 %) spadá do kategorie specializovaných map s odborným obsahem a certifikovaných či schválených metodik, 7,8 % výsledků jsou poloprovozy či ověřené technologie a u 6,8 % jde o průmyslové či užitné vzory. Software je zastoupen ve výsledcích 16,9 procenty. Značný význam Programu na poli rozvoje celkového prostředí výzkumu a vývoje v oblasti dopravy je velmi dobře zřetelný ve skladbě podpořených projektů, kde se daří propojovat výzkumné organizace (110 účastí; 56 %) s podniky (87 účastí; 44 %). Nejčastěji podpořenou organizací dle typu jsou veřejné vysoké školy (81 účastí; 41 %) a malé podniky (36 účastí; 18 %).

Závěrem připomeňme, že Program byl zahájen vyhlášením první veřejné soutěže v roce 2019 se zahájením poskytování podpory od roku 2020. Vyhlašování veřejných soutěží pokračuje od té doby každý rok a to až do roku 2022, nyní jsou vyhodnocovány návrhy projektů podaných do třetí veřejné soutěže.