web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Setkání na vysoké úrovni k autonomní dopravě

Ministři EU spolu se zástupci Evropské komise a průmyslu na společném setkání projednali téma propojené a automatizované dopravy.

Ve středu 7. října proběhlo setkání ministrů členských zemí EU, zástupců Evropské komise a průmyslu „High Level Meeting on Connected & Automated Driving“. Jde o hlavní platformu pro koordinaci společného úsilí o rozvoj propojeného a automatizovaného řízení v Evropě.

Ministerstvo dopravy bylo aktivně zapojeno do příprav tohoto setkání, na kterém byla diskutována tři stěžejní témata: Zaměření na člověka v rámci rozvoje autonomní mobility, data a jejich sdílení a regulatorní přístup k automatizaci v dopravě. Všechna tři témata jsou zároveň obsahem výsledku jednání, dokumentu Conclusions (Závěry), ke kterému se Česko podpisem připojilo. Za Českou republiku se jednání v rámci panelu týkajícího se regulatorního rámce zúčastnil ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů a kosmických aktivit JUDr. Václav Kobera.

V oblasti zaměření na člověka v rámci rozvoje autonomní mobility se Závěry setkání věnují tématu důvěryhodné umělé inteligence a etiky, v rámci kterého byla Evropskou komisí zřízena Expertní skupina, která v září 2020 vydala 20 doporučení v oblasti bezpečnosti, etiky dat a algoritmů a odpovědnosti. V Závěrech se tak členské státy EU vyjadřují k potřebě rozvoje automatizované dopravy v souladu s přístupem zaměřujícím se na člověka s cílem dosáhnout společenských přínosů a dalšího rozvoje tématu etiky. Dále je identifikována potřeba jasně definovat role jednotlivých stakeholderů v oblasti automatizovaných systémů řízení a standardů, které umožní jejich odpovědný rozvoj, a to v souladu s transparentním přístupem a zajištěním bezpečnosti dat.

Oblast dat, která je druhým z identifikovaných témat, na kterém v uplynulých letech pracovala speciálně zřízená Data Task Force, zahrnuje doporučení obsahující potřebu vytvoření společného modelu řízení struktury pro sdílení dat („data governance model“) a zajištění jejich interoperability.

V tématu přístupu k regulatorním otázkám Závěry rekapitulují dosavadní vývoj v oblasti regulace, a to jak na úrovni EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu), tak Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), v jejímž rámci byl v červnu 2020 přijat návrh na nařízení týkající se schvalování vozidel s automatizovaným systémem udržování jízdy v pruzích. Zmiňována je činnost tzv. Platformy pro datově propojenou, kooperativní a automatizovanou mobilitu, která je koordinována Evropskou komisí a jejíchž prací se MD účastnilo. Na jejím půdorysu jsou řešena všechna témata související s autonomním řízením a vstupy z Platformy mj. slouží pro přípravu a realizaci komplexního řešení regulatorního rámce. Další kroky by pak měly být prováděny s vědomím této potřeby a také technologické neutrality, přičemž se nezaměřovat na jednotlivé technické detaily, ale dlouhodobější cíle. Synchronizace mezi EU a EHK OSN je nezbytná, stejně tak synchronizace mezi jednotlivými členskými státy EU, a to především v technické oblasti a pravidel provozu. Téma testování je třeba nadále podporovat, k čemuž přispěje vytvoření centrální databáze obsahující relevantní informace o výzkumu, testování a pilotních aktivitách, ze které bude možné čerpat dobrou praxi.

Teze reflektují aktuální stav řešení oblasti právního rámce v ČR a vycházejí z potřeb a témat, které lze považovat za nejvíce relevantní a prioritní. Jako vstupy do tezí byly mj. využity podklady z prací Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR, zřízené při Ministerstvu dopravy, a výzkumných projektů zaměřených na ochranu údajů u autonomních systémů řešených ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, které s partnery realizuje ČVUT v Praze.

Ministerstvo dopravy považuje automatizovanou a autonomní mobilitu za jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících a perspektivních oblastí, která má významný dopad na automobilový průmysl i souvisejících sektor mobilitních služeb. Důvodem je mj. význam tématu a jeho rozvoje pro posilování konkurenceschopnosti českého průmyslu a ekonomiky. Zároveň je pro Ministerstvo dopravy klíčová perspektiva obyvatel ČR jako uživatelů a přínosy, které se s automatizovanou a autonomní mobilitou spojují, tedy zvýšení bezpečnosti, efektivnosti či uživatelské vstřícnosti. Přínosem je také uplatnění pokročilých technologií, rozvoj inovativního prostředí, firem, služeb a ekosystému výzkumu a inovací.

Ministerstvo dopravy v rámci rozvoje tohoto tématu vychází ze svého strategického dokumentu „Vize rozvoje autonomní mobility“, který byl schválen vládou v říjnu 2017, a dokončilo navazující dokument „Akční plán autonomního řízení“, který byl předložen vládě k projednání a nyní je revidován s cílem zajistit jeho schválení vládou ČR v nejbližší době.